“We proberen binnen de kaders maatwerk te blijven leveren”

Nu de tweede golf zich aandient is het goed om even te zien welke effecten dit heeft voor de cliënten van de RIBW. Teammanager Lotte Mens van centrumgemeente Enschede hoopt dat dit zo min mogelijk effect heeft op de cliënten, maar weet ook dat nieuwe maatregelen zomaar roet in het eten kunnen gooien. “We willen binnen de kaders die er zijn zoveel mogelijk maatwerk blijven leveren en zullen zo zorgvuldig mogelijk blijven werken.”

Volgens haar zijn de teams goed voorbereid op een eventuele nieuwe lockdown. “Laten we voorop stellen dat we daar niet op hopen, want de totale lockdown heeft voor de nodige impact gezorgd bij veel cliënten. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat veel cliënten door het wegvallen van de steun naar aanleiding van de lockdown tijdens de eerste golf diverse problemen hebben ondervonden. Dat kan op praktisch vlak zijn, waardoor ze niet zo goed konden functioneren, maar velen kregen ook te maken met eenzaamheid en raakten geïsoleerd. Een deel van de cliënten heeft daardoor met een terugval te maken gehad”, geeft ze aan. Daarom hoopt ze dat de face-to-face bezoeken zo veel mogelijk door kunnen gaan al zal dit in combinatie worden gedaan met (beeld)bellen. “Daarbij letten we wel op de maatregelen, maar daar waar mogelijk blijft de reguliere begeleiding gewoon doorgaan.”

De RIBW is volgens haar ook goed voorbereid voor een tweede golf. “De organisatie heeft een eigen coronateam, waarin zoveel mogelijk diverse disciplines zoals de afdeling kwaliteit maar ook de directeur, Jan-Willem Bedeaux, zitten. Dat team heeft tijdens de eerste golf een plan van aanpak gemaakt waarin diverse protocollen en schema’s staan, waar we nu op terug kunnen vallen. Dit team komt na elke persconferentie van de regering ook bijeen om alle nieuwe maatregelen direct om te zetten naar de praktijk. Dat wordt dan aan alle teammanagers gemaild en wij zorgen er dan voor dat alle begeleiders hier van op de hoogte zijn. Daarnaast wordt dit ook op het Medewerkersportaal geplaatst. Tijdens de eerste golf stond de telefoon roodgloeiend omdat alles nog nieuw was en begeleiders nog niet zo goed wisten wat er wel en niet mocht. Nu kunnen we veel sneller schakelen omdat we nu informatie hebben die we in de eerste golf nog niet hadden. Daardoor is alles veel duidelijker. Het plan van aanpak is dan ook helder”

Voor cliënten hoopt ze dat ze zo min mogelijk merken van de nieuwe maatregelen. “Zoals gezegd was de impact heftig en ik verwacht daarom dat uitsluitend (beeld)bellen geen standaard wordt omdat dit vaak niet wenselijk is. Het liefste gaan we door met de bezoekjes aan huis, maar dan wel in combinatie met het (beeld)bellen. We kijken per cliënt wat wenselijk is. Ook het groepsaanbod zoals samen koken, cursussen of de inloop willen we graag voortzetten. Daarbij kijken we natuurlijk wel naar de maatregelen, waardoor het kan zijn dat cliënten moeten gaan rouleren, maar waar mogelijk gaat alles gewoon door. Dat zullen we ook per cliënt afstemmen.”

Voor de proeftuinen die er momenteel zijn zoals het ontmoetingscentrum, zorg op afstand en netwerk, kijken we of we die open kunnen houden. Dit wordt momenteel per locatie bekeken, maar we verwachten wel dat we achterstand oplopen met het project. Voor de nieuwe plekken zullen per locatie gaan bekijken of we die kunnen openen met alle maatregelen die nu gelden.”

Deze proeftuinen horen bij het nieuwe project ‘Stap in de wijk’. Via dit project wil de RIBW een groter aanbod leveren aan de cliënten. “We gaan met dit project van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Per doel wordt samen met de cliënt gekeken hoe dit behaald kan worden en daar proberen we dan op in te spelen. Hierbij kan gedacht worden aan de reguliere één op één gesprekken, die we nu ook kennen, maar ook groepsgerichte bijeenkomsten behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan ook een ervaringsdeskundige worden ingeschakeld of zelfs gekeken worden of we de vraag bij andere organisaties kunnen realiseren. Het doel is dan ook het belangrijkste hierin en we geven de cliënt meer regie om dat doel te behalen. We gaan dan ook samen met andere instanties ontmoetingscentra inrichten, waar vaste mensen komen te zitten, die als aanspreekpunt gaan functioneren. Op die manier willen we naar inclusie gaan, waarbij alle mensen kunnen deelnemen. Daarbij zal maatwerk heel belangrijk worden en het zal dus gaan voorkomen dat cliënten ook mensen vanuit de wijk en begeleiders van andere organisaties gaan tegenkomen in het ontmoetingscentrum.” Vooralsnog zullen de begeleiders gewoon de eigen cliënten blijven helpen, maar deze begeleiders zitten dus wel samen met anderen op één centrale plek.

Op dit moment zijn er werkgroepen bezig dit uit te zetten. “Zo kijken we naar de mogelijkheid van zorg op afstand, waardoor een cliënt sneller antwoord kan krijgen. Afhankelijk van de vraag wordt dan gekeken of dit direct beantwoord kan worden door een begeleider of dat het beter is om de eigen begeleider, een ervaringsdeskundige of een specialist in te zetten.” De proeftuinen werken daarom nauw samen met andere organisaties. “Samen sta je ook sterker”, weet Lotte Mens, “Op die manier kan je maatwerk bieden en de regie bij de cliënt laten.”