1. Mijn informatie via Mijn RIBWGO.nl

MijnRIBWGO.nl is hét cliëntenportaal van de RIBW GO. Het biedt actuele informatie over jouw begeleiding, informatie over interessante onderwerpen, data voor bijeenkomsten, eetcafés, hobbyclubs etc. Hier vind je informatie over alledaagse zaken, bijvoorbeeld op welke manier RIBW GO je kan ondersteunen en welke gewoonten en (huis)regels er bij RIBW GO zijn. Ook staan er allerlei handige weetjes en contactgegevens.

De informatie op het cliëntenportaal: MijnRIBWGO.nl past bij jouw Informatieopbergmap: Mijn map.

1.1 Mijn RIBW GO als organisatie

RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) is er voor mensen met een psychosociale en/of psychiatrische beperking, mensen die - net als ieder ander - de mogelijkheid willen hebben om (zo zelfstandig mogelijk) aan de samenleving te kunnen deelnemen en het eigen leven vorm te geven.

We hanteren ‘herstel’ als uitgangspunt bij de RIBW GO. Daarmee bedoelen we het vinden en vergroten van je eigen mogelijkheden om mee te doen (empowerment). Iedereen heeft ervaringen, wensen en talenten. En iedereen heeft de mogelijkheid op basis daarvan in het dagelijks leven keuzes te maken. Wij gaan uit van het (her-)vinden van je eigen kracht en ondersteunen daarbij.

Maar hoe doe je recht aan deze wensen en hoe kom je tot die keuzes? Dit kan door jezelf te empoweren: een proces door te maken, zodat je (weer) meer de regie pakt over je eigen leven. Verbinding met anderen is daarbij belangrijk. Dat betekent dat de ondersteuning zich niet alleen richt op jou, maar ook op je omgeving, zoals familie, naastbetrokkenen en/of vrijwilligers.

Begeleiding voor (psychisch) kwetsbare mensen en hun netwerk.

De samenleving dat zijn wij allemaal. Mensen met ieder onze eigen achtergrond, karakter, ervaringen, talenten, beperkingen, wensen en dromen. Jij ook.
Je werkt zelf aan je herstel als cliënt bij de RIBW GO. Daar waar je professionele begeleiding nodig hebt, zijn wij er voor je. Om mee te doen en mee te tellen, zoveel en zo goed als dat gaat.

Vanuit je eigen kracht en eigen netwerk geef je zoveel mogelijk zelf vorm aan je dagelijks leven. RIBW GO is een innoverende netwerkorganisatie die jou vanuit vakmanschap, betrokkenheid en ondernemerszin ondersteunt bij je herstel.

Wat kun jij van ons verwachten?

Werken aan herstel
Hoe beter je je voelt, hoe beter het lukt om je leven zo te leiden zoals dat bij je past en zoals je dat graag wilt. RIBW GO ondersteunt jou in je herstelproces.

Eigen regie
Je wilt zelf graag bepalen hoe jij je leven vorm geeft. Bij de begeleiding die je krijgt van RIBW GO is eigen regie het logische startpunt.

Partnerschap
Jij en je begeleider zijn evenwaardige partners in de begeleiding. Partnerschap heeft bij RIBW GO op meer plekken vorm dan in de begeleiding tussen cliënt en begeleider.

In de wijk
Waar je woont, leef je. Meedoen in de maatschappij betekent vooral meedoen in je eigen buurt of wijk. Dat gaat niet vanzelf. Contacten en ontmoetingen met andere mensen liggen aan de basis van je dagelijks leven. Daarom staan relaties centraal in het wijkgericht werken: de contacten met buren, bekenden, vrienden en familie (weer) op bouwen. En door een brug te slaan met andere organisaties in buurt of wijk.

Onze kernwaarden (MOVI)

Moedig: Wij gaan complexe situaties weloverwogen aan. Wij zijn daarbij bereid om de confrontatie met tegenslag, eigen onzekerheid en angst te doorstaan.

Ontwikkelingsgericht: Wij zijn nieuwsgierig en spelen in op de wereld van morgen.

Vol vertrouwen: Wij zijn betrouwbaar en gaan uit van de goede intenties van de ander.

Integer: Wij zijn eerlijk en maken zorgvuldige afwegingen in alles wat we doen.

Familie, vrienden en bekenden
Naastbetrokkenen zijn belangrijk bij jouw herstelproces. We vinden het vanzelfsprekend dat begeleiders goed samenwerken met jouw naastbetrokkenen. Hierbij staan jouw wensen en jouw vraag centraal.

Ook voor jongeren
Wanneer je als jongere zelfstandig wil leren wonen, kun je bij RIBW GO terecht. Of je nu van je ouderlijk huis, of van je pleegouders komt, uit de jeugdzorg of vanuit een klinische opname, de stap naar zelfstandig wonen is best groot. Er komt veel op je af. Wij ondersteunen je hierbij. Dat kan in je eigen woning of in een appartement of groepswoonvoorziening van RIBW GO. Wij gebruiken de methodiek ‘Hoe(Zo) Volwassen?’. Deze is speciaal ontwikkeld om jongeren tussen de 16 en 23 jaar te begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Forensische cliënten
Ook met een forensische zorgtitel en indicatie kun je terecht bij RIBW GO. Wanneer je bijvoorbeeld een voorwaardelijke veroordeling of TBS met voorwaarden hebt, kunnen wij je aansluitend op een eventuele intramurale behandeling gespecialiseerde begeleiding bieden. Voor je herstel is voorkomen van terugval in delict gedrag voor ons dan een pijler in de begeleiding naast je andere doelen. Wij werken hierbij nauw samen met je ambulante behandelaar en de reclassering.

Hier zijn we te vinden:
Steenwijkerland
Staphorst
Zwartewaterland
Kampen
Zwolle
Dalfsen
Ommen
Raalte
Hardenberg
Rijssen-Holten
Olst-Wijhe
Deventer
Hellendoorn/Nijverdal
Twenterand
Tubbergen
Wierden
Almelo
Dinkelland
Hof van Twente
Borne
Hengelo
Oldenzaal
Haaksbergen
Enschede
Losser

 

RIBW Groep Overijssel
Dr. Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle
Tel. 088 825 00 10
info@ribwgo.nl
www.ribwgo.nl

2. Mijn plan

Je krijgt een begeleider toegewezen, die jouw ondersteuning coördineert en jouw eerste aanspreekpunt is voor vragen en opmerkingen. Samen met jouw begeleider maak je je eigen plan. Jouw begeleider noemt dat een begeleidings- of cliëntplan. Hierin staan afspraken over de gewenste ondersteuning op het gebied van wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, sociale relaties, gezondheid, zingeving en zelfzorg. Dit is een persoonlijk plan waarin jouw wensen en doelen centraal staan en dat maakt het uniek. Het plan sluit aan bij jouw mogelijkheden en behoeften om op je eigen manier en naar tevredenheid een plek te vinden in de maatschappij. Het uitgangspunt is dat je zo zelfstandig als mogelijk je eigen leven leeft.

In de eerste weken vraagt de begeleider van de RIBW GO je de begeleidingsovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van jou als cliënt én van de RIBW GO beschreven. We adviseren jou de overeenkomst goed te lezen, eventueel samen met een naastbetrokkene of de begeleider.

Je bespreekt de ondersteuningsafspraken met je begeleider. Binnen de uren van de indicatie spreek je met je begeleider af hoeveel uren ondersteuning jij nodig hebt en welke medewerker van RIBW GO deze ondersteuning zal bieden. Jaarlijks, als jij met je begeleider jouw plan evalueert, komen ook deze afspraken aan de orde. Indien er veranderingen zijn, onderteken je opnieuw de afspraken.
Je kan je begeleider vragen om Mijn plan te printen. Je kan het opbergen in Mijn map.

2.1 Mijn Plan maken

Een handig hulpmiddel om jouw eigen plan te maken is de website www.mijnplanmaken.nl Dit laat zien wat er allemaal aan begeleiding mogelijk is. Denk aan individuele begeleiding, groeps­begeleiding, maar denk ook aan cursussen via de Academie voor Zelfstandigheid, Bureau KiK voor Herstelcursussen en cliënteninitiatieven. Volg de stappen op de website. Het advies dat je krijgt helpt jou en je begeleider uiteindelijk bij het maken van jouw persoonlijke begeleidingsplan.

2.2 Mijn Persoonlijke KrachtenProfiel (PKP)

Jij maakt een persoonlijk krachtenprofiel. Je begeleider kan je daar bij helpen. Jouw pkp kan je hier opbergen.

Het pkp is een hulpmiddel om duidelijk te krijgen waar jouw kracht ligt; wat jouw wensen zijn voor de toekomst, en hoe je daar naar kan streven.

Het profiel kun je gebruiken om informatie te verzamelen over jouw ervaringen, jouw kennis, jouw vaardigheden, jouw talenten, jouw mogelijkheden en jouw bronnen van steun binnen je omgeving.

Hierbij gaat het vooral ook om wat jou zin geeft aan het leven. Waar gaan je ogen van glanzen? Het pkp is een levend document. Dat betekent dat je het voortdurend kunt aanpassen.

3. Mijn signaleringsplan

Naast Mijn plan maak je met je begeleider (en je behandelaar) en bij voorkeur jouw naastbetrokkenen (familie, vrienden etc.) een signaleringsplan. Door een signaleringsplan kan jij gericht actie ondernemen om een terugval te voorkomen of de terugval zo goed als mogelijk opvangen. Jouw begeleider en je naastbetrokkenen kunnen daarbij van grote hulp zijn. Het signaleringsplan wordt jaarlijks geëvalueerd.

Je kan je begeleider vragen om Mijn signaleringsplan te printen. Je kan het opbergen in Mijn map.

4. Mijn dossier

Zodra jij door RIBW GO ondersteund wordt, zijn wij verplicht een dossier aan te maken. Dit doen wij samen met jou. In jouw dossier vind je je persoonlijke gegevens, aanmeldformulieren, het recente begeleidings-/cliëntplan, rapportages, oude begeleidings-/cliëntplannen en evaluatieverslagen en overige relevante informatie. De documenten worden allemaal digitaal opgesteld en bewaard in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Dit systeem heet bij de RIBW: ONS.

Deze documenten worden nooit zonder jouw toestemming opgesteld, bewaard of verspreid. Je hebt ook altijd zelf toegang tot je eigen gegevens. Je begeleider kan de documenten voor je uitprinten, zodat je ze kunt inzien en bewaren. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heb jij ook recht op aanvulling, correctie, verwijdering en vernietiging van jouw gegevens in het cliëntdossier. RIBW GO bewaart elk dossier maximaal 15 jaar na het beëindigen van de ondersteuning.

4.1 Mijn toestemmingsverklaring

In ONS geef jij ook toestemming waar jouw gegevens allemaal voor gebruikt mogen worden. Dit noemen we een toestemmingsverklaring. Je ondertekent dit digitaal. Jaarlijks evalueren we deze verklaring om te zien of je van mening bent dat we de gegevens op de juiste manier gebruiken.

4.2 Mijn dossier inzien

Jouw dossier kan je inzien via de website Carenzorgt.nl Om jou toegang te geven tot jouw dossier achter je eigen computer, tablet of telefoon via Carenzorgt, moet jij je e-mailadres en activeringscode invoeren en een wachtwoord kiezen. Deze code is je via een brief toegestuurd. Mocht die kwijt zijn, vraag dan een nieuwe code aan bij []
Je kan zelf via Carenzorgt ook aangeven wie er allemaal toestemming van jou mogen hebben om jouw dossier in te zien. Bijvoorbeeld je familie, vrienden of behandelaar. Deze inzage door derden is niet verplicht. Vraag eventueel je begeleider je daarbij te helpen.

4.3 Mijn privacy

Om voorzichtig met je persoonlijke gegevens om te gaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld dat jouw persoonsgegevens en ondersteuningsgegevens beschermt. Helemaal zoals in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en Afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 7: de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling staat bepaald.

Om je beter te leren kennen en je optimaal en verantwoord te ondersteunen moeten wij voldoende gegevens van je verzamelen. Soms moeten we deze ook doorspelen aan de instanties met wie wij samenwerken. Verzamelen, vastleggen, beheren en bewaren, opvragen en verstrekken, vernietigen, het staat allemaal beschreven in het privacyreglement voor cliënten. Dit reglement kun je hier downloaden.

 

https://rechtenindezorg.nl/

4.4 Mijn persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens registreren wij van jou?

Dat zijn:

 • naam, adres en woonplaats;
 • burgerservicenummer;
 • naam zorgverzekeraar en polisnummer;
 • begin- en einddatum van de ondersteuning;
 • identiteitsgegevens van een geldig legitimatiebewijs;
 • informatie over opnames of andere ondersteuning, niet verricht door RIBW GO.

5. Mijn beschermende woonvorm (BW)

Als je in een woonvorm van RIBW GO woont, helpen de begeleiders je bij het inrichten van je leven en het omgaan met de dingen die je moeilijk vindt. Dat noemen we ‘ondersteuning met verblijf in de beschermende woonvorm (BW)’. Er is aandacht voor het organiseren van het huishouden, omgaan met geld, leggen en onderhouden van contacten en zoeken naar een passende daginvulling, zoals scholing, dagbesteding of werk.

RIBW GO beschikt over appartementen die deel uitmaken van een grotere woonvorm. In een appartement woon je op jezelf en heb je veel privacy. In sommige woningen leef je samen met een aantal andere cliënten. Je deelt dan de zitkamer, eetkeuken en vaak ook de badkamer en het toilet. Hier worden de huishoudelijke taken in onderling overleg verdeeld.
Zodra je komt wonen bij de RIBW GO, schrijf je je ook in voor een eigen woning via een woningbouwvereniging.
Een handig hulpmiddel voor het weer vertrekken bij de RIBW GO uit de beschermende woonvorm is de brochure ‘Mijn eigen voordeur’. Je vindt hier de digitale versie.

5.1 Beschikbaarheid van begeleiding
In de woonvorm is de begeleiding 24 uur per dag bereikbaar. ‘s Nachts is er een slaapwacht beschikbaar. Hoe je de ondersteunende medewerkers overdag, ‘s avonds en in het weekend kan bereiken, vertelt de begeleiding als je bij ons komt wonen.

Het kan zijn dat je dicht bij het kantoor van RIBW GO woont/komt te wonen, of verder van het kantoor af. Dat hangt af van je indicatie. Hoe uitgebreider je indicatie is, hoe dichter je bij het kantoor woont. Op deze manier kan de ondersteuning het beste worden afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden. De begeleiding is 24 uur per dag voor je beschikbaar. Er worden samen met jou afspraken gemaakt over wanneer de begeleider contact met je heeft, maar de begeleider kan ook buiten die afspraken op bezoek komen.

5.2 Mijn financiën
Je hebt de beschikking over je eigen geld.

De RIBW GO stelt voor voeding en schoonmaakmiddelen een aparte rekening beschikbaar per woonadres via de zogenoemde voedingspas.

Houd goed in de gaten dat je voldoende saldo op je eigen rekening hebt voor de betaling van de eigen bijdrage voor het CAK en verzekeringen.

5.3 Mijn budget voor voeding en huishoudgeld
Wonen kost geld, denk alleen maar aan voeding en schoonmaak. Om de kosten voor levensonderhoud in goede en overzichtelijke banen te leiden, bieden wij het budget voor voeding en huishouding dat is gebaseerd op het niveau dat het Nibud voorschrijft. Dit budget wordt jaarlijks herzien. Overigens geldt deze regeling alleen voor cliënten die gebruik maken van de beschermende woonvorm (ondersteuning met verblijf). Dit bedrag kan per woning of cliënt(-engroep) verschillen

Het grootste gedeelte van het budget voor voeding en huishouding is bestemd voor de normale dagelijkse uitgaven voor voeding. Eten en drinken voor alle maaltijden dus. Het overige deel kan gebruikt worden voor huishoudproducten zoals schoonmaakmiddelen.

5.4 Mijn verzekering
Denk je eraan om zelf een Aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering af te sluiten? Als bewoner van een woonvorm van RIBW GO heb je deze verzekeringen nodig. Indien nodig kan je begeleider je hierbij helpen.

5.5 Mijn woning verlaten
Als je je woning verlaat, houdt de ondersteuning een exitinterview. Dit is een gesprek waarbij een checklist (o.a. met betrekking tot sleutel, telefoonkosten) wordt nagelopen. Deze checklist wordt door jou en je begeleider ondertekend. Als je de woning verlaat, dien je deze in goede staat achter te laten. Je overhandigt alle sleutels aan je begeleider.

6. Mijn ondersteuning thuis (ambulante woonbegeleiding AWB)

Als wij je thuis ondersteunen, in je eigen huis, dan noemen we dat ambulante woonbegeleiding. We helpen je bij het voeren van een zelfstandige huishouding. Ook helpen we bij de overgang van een beschermende woonvorm naar op jezelf wonen.

We ondersteunen bij de structuur van de dag, huishoudelijke taken zoals wassen, koken, boodschappen doen en met je geld omgaan. We helpen bij het zoeken naar een vorm van zinvolle dag invulling: scholing, (vrijwilligers-)werk of het leggen en onderhouden van sociale contacten. Kortom alles dat bijdraagt aan herstel.

7. Mijn ondersteuning bij werken en leren

Het ondersteunen van jou bij werk en leren, is - naast ondersteuning bij wonen - een van de voornaamste taken van RIBW GO. Het doel van ons is jou zo prettig mogelijk te laten deelnemen aan het gewone leven. Wij helpen bij het zoeken en vinden van (vrijwilligers-)werk. Regelmatig praten we met jou over de vraag hoe het gaat op het werk.

Jouw vrijetijdsbesteding en de ontmoeting van anderen vinden we ook belangrijk. We helpen je bij uiteenlopende recreatieve en sociale activiteiten/ontmoetingen. Uiteraard is dit altijd afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Hoe vaak jij ondersteuning nodig hebt is afhankelijk van jouw behoeften, mogelijkheden, jouw Plan en je indicatie.

8. Mijn mening telt

RIBW GO houdt graag de vinger aan de pols waar het gaat om haar eigen functioneren. Wij voeren een actief beleid om de kwaliteit van onze ondersteuning te toetsen en te verbeteren. Jij, onze cliënt en medewerkers spelen hierin uiteraard een grote en belangrijke rol. Dus ook jij praat mee over jouw directe ondersteuning. Jouw mening telt.

Centraal staan altijd de vragen 'Doen we de juiste dingen?' en 'Doen we de juiste dingen goed?'. Voortdurend toetsen wij of onze dienstverlening op peil is en of de afspraken voldoen aan de uiteenlopende verwachtingen van cliënten - dus ook van jou - en van externe relaties. Dat doen we onder andere met een Cliënttevredenheidonderzoek (CTO).

De werkwijze van de RIBW GO is uitgebreid beschreven en is voor iedereen toegankelijk. Een waardering van onze werkwijze is gecertificeerd via ISO 9001:2015.

Kwaliteit is ook wat we samen doen. Zoals jij met een begeleider, een naastbetrokkene (broer, zus, ouders, vriend of vriendin). Samen maken we de kwaliteit van de begeleiding. Ook jou dagen we uit om daarin bij te dragen en zelf verantwoording te nemen. Zorg dat je informatie haalt en breng ons de informatie waarmee wij onze kwaliteit kunnen verbeteren. Kwaliteit zoeken we dus niet alleen in voorschriften en procedures; we willen ook naar ‘kwaliteit doen’ in de praktijk. Kortom:

  • Kwaliteit doen we samen!
  • Niks nieuws, wel beter
  • Jij bent leidend, samen met je begeleider. De organisatie ondersteunt.
  • Gericht op de dagelijkse praktijk
  • We leren van elkaar
  • Neem initiatief en benut de ruimte
  • Verbeteringen zijn zichtbaar

9. Mijn herstel

Wat is herstel?

Patricia Deegan omschrijft het als volgt:

"Herstel is een proces, een manier van leven, een levenshouding en een manier om met de uitdagingen van alle dag om te gaan. Wat daarbij nodig is, is leren omgaan met de uitdaging die het geestelijk gezondheidsprobleem biedt en om een nieuw en waardevol gevoel van integriteit en zingeving binnen en buiten de grenzen van dat probleem te hervinden. De ambitie is om te leven, werken en liefhebben binnen een gemeenschap waarbinnen men een duidelijke bijdrage kan leveren."

Een andere definitie van herstel is van William Anthony:

"Herstel is een uiterst persoonlijk, uniek proces waarbij iemand zijn of haar inzichten, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen verandert. Het is een manier waarop je een prettig hoopvol en waardevol leven kunt leven, zelfs binnen de beperkingen van je ziekte. Herstel vergt een nieuwe kijk op hoe je leven betekenis- en zinvol kan zijn waarbij over de vreselijke gevolgen van de psychische aandoening wordt heen gekeken."

Werken aan mijn herstel
Wat duidelijk blijkt uit beide definities is dat het een actief proces is. Maar hoe doe je dat? Waar begint je herstel? Het kan beginnen met het besef dat je het anders wilt. Dat je leven wat je op dit moment leidt niet het leven is wat je zou willen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je het ervaart als een vervanging van je echte leven. Het is iets geworden, maar het is bij lange na niet datgene waar je van droomde voordat je ziek werd. Je doet je best met dat wat er op je pad komt, maar het is leven bij de dag en het gevoel dat je er invloed op hebt, is van lang geleden.

Hoe is dat bij RIBW GO?
Jouw begeleider werkt op een bepaalde manier. Dit is volgens de methodiek van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Uitgangspunt hierbij is dat er herstelgericht wordt gewerkt. De regie ligt bij jou en alles draait om een goede samenwerking op basis van vertrouwen. Jouw begeleider ziet jou als medemens, burger en waardevol persoon; iedereen is uniek. Hij ziet ook jouw kracht en mogelijkheden en gaat uit van jouw mogelijkheden tot ontwikkeling. Jouw motivatie is van belang; de drijvende kracht achter herstel. Wat zijn jouw dromen, wensen, passies of wat wil je bereiken? Wat is jouw levensverhaal? En hoe kan jij omgaan met je beperking, zodat je meer tot ontplooiing komt? Wat verschaft jou richting aan je leven? En wie of wat is je tot steun daarin?

Hierin maak je je eigen plan en stel je je eigen doelen. Doelen die de moeite waard zijn om aan te werken.

Lotgenoot (Peer to peer)
Jouw herstel kan je beginnen omdat je iemand ontmoet die het anders heeft gedaan. Iemand over wie je denkt: Zo zou ik het ook wel willen en kunnen. Deze persoon vormt misschien een voorbeeld voor je, waar je je aan op zou kunnen trekken. Maar dat gaat niet vanzelf. Zo iemand noemen we een peer (spreek uit: pier).

9.1 Herstelcursussen
Herstellen begint ook met scholing. Je wilt iets anders doen en daar moet je wat voor leren. Daar heb je vaardigheden voor nodig. Wie bieden die scholing?

Bij RIBW GO zijn ervaringsdeskundige docenten die een aantal herstelcursussen geven waarmee jij een start zou kunnen maken. Deze herstelcursussen bij de RIBW GO zijn:

   • Herstellen doe je zelf
   • IMR werkboeken (Illness, Management and Recovery)
   • WRAP (Wellness Recovery Action Plan)
   • Herstelgroepen

Wanneer je graag een cursus wilt volgen kun je dit bespreken met je begeleider en eventueel ruimte maken binnen je eigen plan. Zij weten ook of een cursus plaatsvindt. Op deze manier kun je een begin maken met je eigen herstel en neem je zelf het initiatief!

Praktische vaardigheden
Naast deze herstelcursussen kan je ook voor het leren van allerlei vaardigheden terecht bij de Academie voor zelfstandigheid. Informatie vind je op de website: www.zelfstandigzijn.nl/ribw

10. Mijn partnerschap en medezeggenschap

Cliënten en begeleiders zijn samenwerkingspartners bij de ondersteuning. Of zoals cliënten en medewerkers zeggen: 'We zijn, elk vanuit onze eigen rol, evenwaardig en samen zoeken we naar oplossingen'.

Lees verder over partnerschap

Naar besloten omgeving Centrale Cliëntenraad

Voor de besloten omgeving heb je een wachtwoord nodig. Deze heb je via een brief gekregen of kun je aanvragen via cp@ribwgo.nl.

11. Mijn ondersteuning of behandeling: wat is het verschil?

Krijg ik bij RIBW GO ondersteuning of behandeling? Wat is eigenlijk het verschil?

RIBW GO biedt ondersteuning. Een instelling als Dimence, Tactus of Mediant biedt behandeling. Ben je ernstig ziek of beland je in een ziekenhuis, dan krijg je een behandeling van een arts. Hetzelfde geldt ook voor klachten op psychisch gebied. Hier volgt een behandeling door een arts of psychiater. Die mag ook - indien nodig - medicijnen voorschrijven. Deze behandelingen zijn gericht op het bestrijden van klachten of het genezen van de ziekte.

Ondersteuning werkt anders. Ondersteuning richt zich niet op klachten of op ziekte, maar op het dagelijkse leven. Ondersteuning heeft als doel bij te dragen jouw leven zo optimaal mogelijk in te richten om zelfstandig te functioneren, met de eventuele klachten of beperkingen. Zoals jij dat wilt.

Omdat behandeling en ondersteuning elkaar goed aanvullen, werken wij nauw samen met verschillende zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Die samenwerking noemen we ketenzorg.

12. Mijn naastbetrokkenen

RIBW GO vindt het belangrijk om gedurende de ondersteuningsperiode ook een relatie te onderhouden met jouw naastbetrokkenen. Bij RIBW GO gebruiken we het woord naastbetrokkenen in plaats van familie. Want mensen die dicht bij jou staan, zijn niet altijd familieleden. Dat kunnen ook vrienden, kennissen, buren of collega's zijn. In de samenwerking tussen jou, je naastbetrokkenen en jouw begeleider wordt een basis gelegd die jou voldoende ondersteunt in je proces naar herstel.

Een naastbetrokkene is in veel gevallen de logische partner in jouw herstelproces en is vaak een constante factor in jouw leven. De ondersteuning door een begeleider is meestal van tijdelijke aard. Wanneer de ondersteuning eindigt, is het goed als je op een naastbetrokkene kunt terugvallen. Ook is een naastbetrokkene een belangrijke informatiebron voor begeleiders, mits jij toestemming geeft om die informatie te delen. Je kunt ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij of deel te nemen aan een gesprek van een naastbetrokkene met jouw begeleider.

12.1 Mijn informatie voor naastbetrokkenen
We bespreken met jou en je naasten welke rol de naastbetrokkenen willen en kunnen hebben in jouw herstelproces. Contact met naastbetrokkenen vindt altijd in overleg met jou plaats. En als je geen contact wilt met naastbetrokkenen, dan respecteert RIBW GO dat. Wel brengt de begeleider op diverse momenten tijdens de begeleidingsproces jouw naastbetrokkenen ter sprake.

Het is belangrijk dat de naastbetrokkene informatie over de begeleiding en over de situatie van jouzelf krijgt. Er bestaat een verschil tussen persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden informatie.

Verstrekken van persoonsgebonden informatie aan een naastbetrokkene gebeurt uitsluitend met jouw toestemming. Het is de verantwoordelijkheid van jou en je begeleider om afspraken te maken over de grenzen van de inhoudelijke informatieverstrekking en aan wie deze wordt verstrekt.

Niet-persoonsgebonden informatie is informatie die gegeven mag worden zonder jouw toestemming. Naastbetrokkenen hebben het recht op het verkrijgen van deze niet-persoonsgebonden informatie. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld het algemene beleid van RIBW GO.

12.2 Mijn Naastbetrokkenenraad
Naastbetrokkenen zijn belangrijk bij jouw herstelproces. We vinden het vanzelfsprekend dat begeleiders en naastbetrokkenen die belangrijk voor je zijn, goed samenwerken. Hierbij staan jouw wensen en jouw vraag centraal.

RIBW GO heeft ook oog voor de belangen van naastbetrokkenen. Dit komt onder andere tot uiting in de Naastbetrokkenenraad; hier praten naastbetrokkenen mee over het beleid van RIBW GO. De Raad bestaat uit naastbetrokkenen van cliënten die bij RIBW GO in begeleiding zijn en is een directe gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

Elkaar ontmoeten
We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers. Daarom organiseert elke woonlocatie jaarlijks een activiteit om het contact tussen cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers te bevorderen.

Verhalen van naastbetrokkenen
Op de website van RIBW GO vind je ook ervaringsverhalen van naastbetrokkenen.

13. Mijn veiligheid: Wat doe ik in gevaarlijke situaties?

Helaas kan het wel eens gebeuren: een ernstig ongeval, een brand, vermissing, suïcide of een vorm van agressie. RIBW GO heeft een aantal regelingen opgesteld om de veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen. Denk daarbij aan eerdergenoemde voorbeelden.

De regeling is op te vragen bij de begeleiding.

Op elke beschermende woonvorm is een ontruimingsplan aanwezig voor het geval er brand uitbreekt. De medewerkers van jouw woonlocatie informeren jou hoe je het beste kunt handelen in een aantal gevaarlijke situaties.

Ook kan je een cursus volgen: Veiligheid begint bij mezelf: Wat is mijn bijdrage? Wat is onze bijdrage? Kijk regelmatig op MijnRIBWGO om te zien wanneer de cursus plaatsvindt.

13.1 Mijn melding van een incident in de zorg
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Elke fout, ongeval of bijna ongeval, die door menselijk handelen schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan jou of een ander, beschouwen wij als een incident.

En van incidenten wil RIBW GO graag leren. Het gaat daarbij om de vraag hoe we die incidenten in de toekomst kunnen vermijden. Ben jij getuige van een incident, dan heb je het recht dit te melden. Meer informatie hierover kun je opvragen bij je begeleider.

14. Regels en voorschriften

Binnen elke instelling zijn er regels en voorschriften. Zo ook bij RIBW GO. Die regels zijn overigens heel handig want ze maken in één keer helder waar medewerkers en cliënten zich aan moeten houden en wat er van hen verwacht wordt. Al deze regels en voorschriften staan beschreven. Hier vind je een samenvatting. De volledige versie kun je opvragen via je begeleider.

14.1 Onze afspraken over gewenst gedrag (code)
Iedereen wil het liefst leven en wonen in een omgeving die veiligheid biedt; waar mensen op een prettige manier met elkaar omgaan en respect hebben voor elkaar. Dat is de situatie die we bij RIBW GO ook nastreven.

In de Nederlandse samenleving, waarvan wij onderdeel zijn, krijgen we te maken met onaangepast gedrag, intimidatie, agressie en criminaliteit. Helaas soms ook bij RIBW GO.

Om iedereen een veilige en prettige woonomgeving te kunnen bieden, willen we met deze afspraken voor gewenst gedrag van cliënten (code) duidelijkheid bieden waar je je aan moet houden als je woont bij RIBW GO, ambulante woonondersteuning krijgt of deelnemer bent aan bijvoorbeeld werkprojecten.

14.2 Wat is een gedragscode?
Een gedragscode bevat regels voor gedrag. Het zijn heldere regels zodat goed duidelijk is voor iedereen wat we van elkaar verwachten en waar we elkaar op kunnen aanspreken. Je houden aan de regels is voorwaarde voor het wonen bij RIBW GO en ondersteuning krijgen van medewerkers van RIBW GO. De regels bieden ook de medewerkers van RIBW GO duidelijkheid en veiligheid, zodat voor iedereen een veilige werkomgeving ontstaat.

Rol cliënten
Het is belangrijk dat cliënten en begeleiding zich aan deze regels van de gedragscode houden en zo samen zorgen voor een plezierig leefklimaat. Als er regels door cliënten overschreden worden, spreken cliënten elkaar aan op het ongewenste gedrag. Zo ook richting begeleiding of vice versa: Dat begeleiders cliënten aanspreken op ongewenst gedrag. Als het niet lukt om onderling als cliënten tot een oplossing te komen wordt de begeleiding ingeschakeld.

Rol begeleiding
De rol van de begeleiding is belangrijk voor het verduidelijken en handhaven van de gedragsregels. De begeleiding fungeert als model en voorbeeld voor cliënten en dient correct gedrag te laten zien in woord en daad. Begeleiders die niet het goede voorbeeld geven, kunnen anderen niet aanspreken op gedrag en/of corrigeren. Als de begeleiding toestaat dat de gedragsregels worden overtreden, geeft dat verloedering, normvervaging en krijgt onveiligheid een kans. De gedragscode moet door de begeleiders uitgedragen worden en met regelmaat onder de aandacht van cliënten gebracht worden door er open over te communiceren.

Huisregels stel je ook gezamenlijk op. In jouw begeleidingsplan (Mijn plan) neem je op waar jij in het bijzonder op wilt letten als het gaat om de gezamenlijke huisregels.

14.3 Onze gewenste omgangsvormen
Elkaar met respect behandelen en tegemoet treden is als basis de manier waarop we bij de RIBW met elkaar willen omgaan. We gaan ervan uit dat onder cliënten een behoorlijke diversiteit kan zijn op grond van leeftijd, sekse, seksuele leven, geloof of levensovertuiging, etniciteit, politieke gezindheid, etc., waardoor verschillen in gedrag en zienswijzen kunnen optreden. Door open daarover te zijn, kunnen deze verschillen bespreekbaar worden gemaakt.

Ongewenste omgangsvormen zoals agressief of gewelddadig zijn naar elkaar, discrimineren, pesten, uitsluiten, roddelen over de ander, (seksueel) intimideren worden niet getolereerd. Wij verwachten van jou dat je:

   • rekening houdt met elkaars gevoelens
   • open staat voor opbouwende kritiek
   • elkaar als gelijkwaardig beschouwt
   • elkaars mening serieus neemt
   • afspraken nakomt en op tijd komt (dan wel afmeldt van te voren)

14.4 Mijn relaties
Een seksuele relatie tussen een cliënt en een medewerker is niet toegestaan.

14.5 Mijn gedrag
Grensoverschrijdend gedrag is niet toegestaan. Hieronder verstaan we: gedrag van een cliënt waar medecliënten, medewerkers en/of derden last van hebben en waar de cliënt zich bij herhaling niet op laat aanspreken.

Voorbeelden hiervan zijn:

   • Het consequent niet naleven van de gemaakte afspraken in Mijn plan en begeleidingscontract en eventueel de huisregels.
   • Het creëren van een situatie voor medecliënten, medewerkers en/of buren waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van deze mensen aanwijsbaar in gevaar komt.
   • Agressief (verbaal of non-verbaal) gedrag ten opzichte van medecliënten, medewerkers, bezoek en/of buren. De definitie van agressie: (non)verbaal of fysiek gedrag dat dreigend is, of daadwerkelijk schade heeft veroorzaakt. In geval van agressie doet RIBW GO altijd aangifte of melding bij de politie.

Grensoverschrijdend gedrag kan zich op allerlei manieren uiten. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn:

   • Verbaal gedrag, zoals dreigen, snauwen, schelden, seksistische uitingen, banale opmerkingen, vloeken, discrimineren, beledigen.
   • Fysiek gedrag, zoals slaan, schoppen, duwen, met een object naar de ander gooien.
   • (Seksuele) intimidatie, zoals treiteren, pesten, aanrakingen op intieme plekken, op mond zoenen, billen knijpen, over iemand heen hangen.
   • Agressie gericht op objecten, zoals objecten breken, met deuren smijten, objecten neergooien, ruiten kapot slaan/schoppen.
   • Bedreiging, zoals met een mes, pistool of ander dreigend voorwerp in de hand; dreigen zichzelf of de ander iets aan te doen.
   • Stalking (dit is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, en soms ook te bedreigen).
   • Vernieling van bezittingen van anderen of diefstal.

14.6 Mijn kleding
De regels voor kleding zijn als volgt geformuleerd:

   • Kleding ziet er verzorgd, schoon en representatief uit.
   • Kleding is niet aanstootgevend of uitdagend. Voorbeelden van aanstootgevende of uitdagende kleding zijn kledingstukken waarbij borsten, buik, billen en/of bovendeel bovenbenen zichtbaar zijn.
   • Kleding mag communiceren niet belemmeren; gezicht bedekkende sluiers zijn daarom onaanvaardbaar.
   • Kleding en voorkomen mogen geen angst of agressie oproepen.

14.7 Gebruik van verdovende middelen
Drugs zijn middelen die het bewustzijn beïnvloeden en om die reden worden gebruikt.

Als we bij RIBW GO spreken over begeleidbaar middelengebruik of middelenverslaving bedoelen we:

    • softdrugs: weed en hasj (cannabis) (Opiumwet lijst 2)
    • alcohol

Alle andere vormen van drugsgebruik- of bezit (Opiumwet lijst 1) zijn niet toegestaan, met uitzondering van medicijnen op recept. Op de werkplek en bij dagactiviteiten is ook het gebruik van alcohol en cannabis niet toegestaan. Deelnemers die onder invloed zijn, worden niet toegelaten.

14.8 Roken
De Tabaks- en rookwarenwet is ook voor RIBW GO van toepassing. Dit betekent dat er niet gerookt mag worden op plekken die bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik en/of voor publiek toegankelijk zijn (onder andere: huiskamers in de beschermende woonvormen, kantoren, gebouwen dagbesteding & werk).

Daarnaast hebben medewerkers van RIBW GO recht op een rookvrije werkplek en cliënten op een rookvrije woon- en werkplek. In je eigen kamer mag je wel roken als je dat wilt. Wanneer je een afspraak hebt met je begeleider dan mag deze je vragen om tijdens de afspraak op je kamer niet te roken.

14.9 Onze gedragsregels – zo gaan we met elkaar om

1. We gaan respectvol met elkaar om (gepast taalgebruik, geen geweld, geen vernielingen, geen agressie, geen intimidatie, geen seksueel getint gedrag).
2. We zorgen er voor dat we met elkaar leven, wonen en werken in een veilige omgeving.
3. We werken samen op basis van evenwaardigheid en partnerschap.
4. We staan open voor en geven / ontvangen constructieve feedback.
5. We maken samen afspraken en komen die na (we zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen).
6. We dragen schone kleding; die kleding is niet uitdagend, provocerend of gezicht bedekkend.
7. We hebben over middelengebruik van cliënten afspraken gemaakt. Voor medewerkers is middelengebruik niet toegestaan.
8. We gaan bewust om met onze eigen privacy en die van de ander.
9. We gaan uit van empowerment en persoonlijk herstel; dat geeft (zelf)vertrouwen en draagt bij aan mentale gezondheid en een goed werk- en leefklimaat.
10. Wat vind jij?

14.10 Mij filmen en fotograferen
Filmen en fotograferen van (een) andere(n) mag alleen als die daarvoor toestemming heeft/hebben gegeven. Voor publicatie dient de cliënt schriftelijk toestemming te geven.

Let wel: Bij openbare bijeenkomsten ligt deze regel anders. De fotograaf zal zoveel mogelijk vragen naar toestemming, maar niet altijd is de garantie gegeven dat jouw bezwaar tegen publicatie is gehoord. Mocht je alsnog zien dat jij voorkomt in publicaties van de RIBW GO en je wilt dit niet, meld het dan via cp@ribwgo.nl en we halen het weg.

14.11 Mijn bezoek
Als jij in een beschermende woonvorm bezoek wilt ontvangen in de gemeenschappelijke ruimte, dien je dit te overleggen met medebewoners. Logees ontvangen kan alleen in overleg met medebewoners en de begeleiding.

14.12 Sancties bij het niet-naleven van de code
Bij overtreding van de regels wordt er, afhankelijk van de aard en de ernst van het niet nakomen van de regels, opgetreden door de begeleiding en gelden er sancties.

Bij overschrijding van de in deze gedragscode opgenomen regels spreekt de begeleiding jou als cliënt aan, stellen je voor de keuze je gedrag aan te passen en stellen een grens.

Bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag volgt een schriftelijke waarschuwing dat de zorg beëindigd wordt als je je gedrag niet verandert.

15. Mijn eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat voor begeleiding in veel gevallen een eigen bijdrage moet worden betaald. Kijk voor voorwaarden en eisen over de eigen bijdrage naar de website van het CAK. Jouw begeleider kan je daarvoor ook raadplegen.

16. Mijn Steunfonds

Regelmatig komen er vragen van begeleiders en cliënten of een aanvraag bij het Steunfonds mogelijk is.

Wat is het en wanneer kom je ervoor in aanmerking?
Het Steunfonds is er uitsluitend voor cliënten van RIBW GO. Het is belangrijk om te weten dat het Steunfonds pas in beeld komt als zogeheten 'voorliggende voorzieningen' zijn aangesproken. Kun je een beroep doen op bijzondere bijstand, dan is dit voorliggend aan het Steunfonds. Lukt dat niet, dan kun je een aanvraag indienen bij het Steunfonds.

Niet voor schulden
Het bestuur van het Steunfonds bekijkt iedere aanvraag kritisch. Draagt het bij aan jouw herstel? Wat is je inkomenssituatie? Heb je gelegenheid gehad om het gevraagde bedrag zelf te sparen? Voor een succesvol beroep op het Steunfonds is het niet alleen noodzakelijk om de aanvraag goed te verantwoorden. Het is ook belangrijk dat je niet zelf door onverantwoorde uitgaven in de problemen bent beland. Het Steunfonds is niet bedoeld om te helpen met het aflossen van schulden.

Lening en aflossing
Als het Steunfonds een lening verstrekt, dan wordt daarover geen rente berekend. Een schuld kan dus nooit groter worden. Maar er is wel een verplichting om terug te betalen. Begeleiders kunnen je ondersteunen bij het indienen van een aanvraag en bij het organiseren van de financiële verplichting om een lening af te lossen.

Maximumbedragen
- Voor renteloze leningen geldt een maximum van € 500,-.
- In bijzondere gevallen en indien het budget van het Steunfonds het toelaat, kan het bestuur van het Steunfonds besluiten om een bedrag te schenken. Dit is ook nooit meer dan € 500,-.

Hoe dien je een aanvraag in?>
Om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen heeft het Steunfonds een aanvraagformulier ontwikkeld dat je snel en gemakkelijk op weg helpt. Aanvragen moeten de instemming hebben van je begeleider en kunnen verstuurd worden naar steunfonds@ribwgo.nl.

17. Mijn meedoen in je eigen wijk of buurt

De begeleiders stimuleren je gebruik te maken van je eigen netwerk. Want meedoen in de samenleving begint dichtbij, op de plek waar je woont. Je leert naasten en anderen te betrekken bij je hulpvraag. Ook moedigen de begeleiders je aan om gebruik te maken van het aanbod in jouw wijk of buurt.

Je naasten, buurtbewoners en begeleiders kunnen je tot steun zijn op momenten dat je het niet makkelijk hebt. Ook de activiteiten en voorzieningen die in jouw wijk of buurt georganiseerd worden, dragen bij aan je herstel. Die mogelijkheden versterken jouw eigen kracht ook. Het vinden van passende dagbesteding, vrijwilligerswerk in de buurt is daarom van belang. Eventueel ondersteunen we ook bij (het vinden of behouden van) regulier werk.

18. Mijn uitvaartwensen

Heb jij ooit nagedacht over jouw wensen na je overlijden? Dat is geen prettig onderwerp om je mee bezig te houden, maar voor je nabestaanden en begeleiders van RIBW GO wel heel zinvol. Je uitvaartwensen kun je invullen op de inventarisatielijst uitvaartwensen. Mocht je er behoefte aan hebben laat je daarbij ondersteunen door je naastbetrokkenen of je begeleider.

19. Mijn beëindiging van begeleiding

Wanneer jouw ondersteuning wordt beëindigd, gaan we er vanuit dat daar een positieve reden voor is. Jij en de begeleiders zijn van mening dat ondersteuning niet meer nodig is.

Soms wordt de ondersteuning beëindigd zonder dat dit gepland is. RIBW GO kent vijf beëindigings-vormen:

     • Beëindiging van ondersteuning volgens het begeleidings-/cliëntplan van de cliënt.
     • Tijdelijke beëindiging door kortdurende opname in een instelling zoals PAAZ, GGZ-instelling of algemeen ziekenhuis.
     • Beëindiging van ondersteuning tegen het advies van RIBW GO in.
     • Eenzijdige gedwongen beëindiging van ondersteuning op verzoek van RIBW GO. (Er is sprake van gedwongen beëindiging als de cliënt niet mee wil werken aan zijn begeleidings-/cliëntplan of wanneer RIBW GO van mening is dat zij geen passende ondersteuning kan bieden. Agressief gedrag en het consequent overtreden van gemaakte afspraken zijn ook redenen voor het beëindigen van de ondersteuning. Ook het uitblijven van betalingen van cliënt of opdrachtgever kan reden zijn.)
     • Overlijden.

20. Mijn cliëntenrechten

Iedereen heeft rechten. Ook in de gezondheidszorg. Wil je meer weten over de rechten van cliënten en patiënten? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Cliëntenrechten zijn belangrijk. Ze zijn er om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen binnen een zorginstelling en dús ook bij de RIBW GO. Maar ook zijn ze er om jou te beschermen, zodat jij een mens blijft en geen zorgproduct wordt. Rechten zijn dus een soort van afspraken om zo goed mogelijk met elkaar samen te kunnen werken. Het betekent ook dat je plichten hebt.

Misschien heb je vragen over je rechten: Vragen over je privacy, of het geven van toestemming voor inzage in je dossier, over het kunnen wisselen van begeleider. Of je wilt weten wat de RIBW met je gegevens doet en hoelang deze bewaard worden. Of hoe je een klacht kunt indienen.

Wanneer de rechten en plichten met elkaar in balans zijn is er meestal een prettige sfeer in de samenwerking. Is die sfeer niet langer prettig dan kan een beroep op de cliëntenrechten die balans herstellen. Een goed gesprek met je begeleider of team is vaak al voldoende om er samen uit te komen. Lukt dit niet dan kun je altijd bij de klachtenfunctionaris/cliëntvertrouwenspersoon terecht. Samen met hem kun je beoordelen wat de volgende stappen zijn. Hij kan je helpen om het gesprek met je begeleider of team op te pakken. Als laatste middel kan je een klacht neerleggen bij de klachtencommissie.

Kortom, het is de kunst om er samen uit te komen.

20.1 Mijn tevredenheid
Niet tevreden? Laat het ons weten!

21. Mijn belangrijke telefoonnummers en spoedtelefoonnummers

Als er iets aan de hand is, is het belangrijk dat (spoed)telefoonnummers snel en gemakkelijk te vinden zijn.

Invulblad telefoonnummers

22. Mijn weekagenda

Mocht je het handig vinden, kun je deze weekagenda downloaden en gebruiken.